NBI: New Bible Investigation

Kami ay nalulugod dito sa “Ang Kabataan ay Mahalaga” na bigyan ka ng isa pang buong taon ng panlinggong mga klase, o lingguhang pagsasanay sa Bibliyang maaari mong ibigay sa mga bata sa inyong simbahan, lugar o komunidad. Sa programang ito, ang iyong mga mag-aaral ay magiging mga espesyal na ahente o detektib at sila’y bibigyan ng isang kaso na lulutasin bawat linggo. Gaya ng palabas sa telebisyon na “NBI” o “New Bible Investigation”, ang iyong mga mag-aaral ay parehong magiging detektib na pulis at siyentipikong tekniko na gumagawa ng mga eksperimento at mga pagkuha ng litrato habang nilulutas nila ang bawat kaso. Gamitin ang iyong pagiging malikhain upang palamutian ang iyong silid-aralan sa simbahan bilang isang siyentipikong laboratoryo, at damitan ang iyong mga guro bilang parehong mga siyentipikong tekniko at detektib na pulis.