Eskuwelahang Sunday

Mahal kong mga kapatid, ang mga bata ay mahalaga sa Diyos at sa amin, at ito ay ang aming trabaho upang makatulong sa iyo na maabot ang mga ito para kay Kristo. Ang aming paraan ay ang lumikha ng BAGO Eskuwelahang Sunday at VBS materyales sa bawat taon, sa pagsasalin sa kanila sa iba't ibang wika upang ang mga bata sa paglipas ng lahat ng higit sa Indya ay maaaring marinig ang ebanghelyo.

Logo Champions Sunday School Filipino
NBI: New Bible Investigation

Kami ay nalulugod dito sa “Children are Important”na bigyan ka ng isa pang buong taon ng panlinggong mga klase, o lingguhang pagsasanay sa Bibliyang maaari mong ibigay sa mga bata sa inyong simbahan, lugar o komunidad. Sa programang ito, ang iyong mga mag-aaral ay magiging mga espesyal na ahente o detektib at sila’y bibigyan ng isang kaso na lulutasin bawat linggo.