ಪರಿಶೋಧಕರ ಲೋಗೊ

ಹೋಮ್ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್

ಭೂತಗನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಕೋಡರನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ.....

... ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲನೇ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋನ ಸೊನೋರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಧೂಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂಕುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದೆವು… ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರವಹಿಸುವ ನೀರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಾಠದವರೆಗೂ ನಾನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬರೆಯುವದನ್ನು ಮುಂದೆವರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆಯೇನೆಂಬುವದನ್ನು ಈ ಪಾಠ್ಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು : ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದು ಮತ್ತು ಸಂಪುರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದು ನನ್ನ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ : ಕೆಲವು ಪಜಿಲ್ಗಳು, ಹಸ್ತಕಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿಕವಾದ ಡಿಜೈನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಡಿಕೋಡರ್ ಬೀಗದಿಂದ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿವಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವದೆನ್ನುವದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಿರಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿನೋದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 30 ಸಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೂರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಕರೆಗೆ ನಾನು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ.

ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟಕರವಾದ ವಾಕ್ಯಭಾಗಗಳು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಾಮ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವದಾದರೆ, ಅದರ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯೇಸು ದೇವರು ಸಮೂಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಬೋಧಿಸುವದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರೇ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡುವದು, ಅವರು ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದಂಥೆ ಅವರನ್ನವರೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥೆ ಮಾಡುವದು. ಈ 13 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಅರ್ಥವೇನೆನ್ನುವದನ್ನು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪರಿಶೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಅತೀ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು; ಅದೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು…

"ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ".

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ

ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು

ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ!

ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿಟ್ಟುರವವುಗಳನ್ನು ಒಂದುಸಲ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ, ಈ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ

ಡಿಕೋಡರ್

ಡಿಕೋಡರ್ಡಿಕೋಡರ್

ಷ್ಷ್..ಶ್..ಶ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪುಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಕೋಡರ್ ಬೀಗ ತುಂಬ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಡಿಕೋಡರ್

ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಪ್ರಣಾಳಿಕೆ

ಆಟಗಳು, ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಗಳು, ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಡಿಕೋಡರ್