ವೆಕೇಷನ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್

ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವರು. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವದಂಥೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ವಿಬಿಎಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುವದೇ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ

Logo Galaxy Express VBS Kannada
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು - ವಿಬಿಎಸ್

ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಿನಿಗಳನ್ನು (ದೂರದರ್ಶಕ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೈನಾಕುಲರ್ಸ್) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀಪ್.ನಲ್ಲಿ ಏರಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕಾಡು ವಿಬಿಎಸ್.ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ! ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಒಂದು ಕಾಡಿನಂತೆ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾವು ಇಂಥವರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು ಎಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಿಶ್ಚಯತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.